saghi


-

یکی از احادیثی که ما را به طرف ورزش سوق می دهد:خداوند بر تو حقی دارد,خانواده ات بر تو حقی دارند و بدنت نیز بر تو حقی دارد.

***ورزش درمان همه ی دردهاست.خداوند مرد قوی و نیرومند را دوست دارد.*** امام صادق (ع) توصیه فرمودند : از چاق شدن همانند خوکهایی که برای ذبح نگهداری می شوند،بپرهیزید. نتیجه:شما که دوست نداری خوک باشی داداشی و یا آبجی؟؟؟
7تمرین در 7 دقیقه + تصاویر
طراح این 7 تمرین بدن سازی ادعا می کند که به اندازه یک ساعت انرژی خواهید سوزاند و ماهیچه ایجاد خواهید کرد. یک دقیقه برای هر تمرین صرف کنید و اگر بعضی از آنها در هر دو سمت بدن تکرار می شوند آنها را به ۳۰ ثانیه برای هر قسمت تبدیل کنید. تمرین ها باید بدون درنگ و به صورت مداوم اجرا شود. این تمرین را تا ۳ بار در هفته نیز می توانید انجام دهید.
بدن سازی,تمرینات ورزشی,حرکات ورزشی بدن سازی,تمرینات ورزشی,حرکات ورزشی بدن سازی,تمرینات ورزشی,حرکات ورزشی بدن سازی,تمرینات ورزشی,حرکات ورزشی بدن سازی,تمرینات ورزشی,حرکات ورزشی بدن سازی,تمرینات ورزشی,حرکات ورزشی بدن سازی,تمرینات ورزشی,حرکات ورزشی
--
منبع : Parsunit.com/social/sistram