saghi


-
اگر یک نفر
هر آنچه که
از درونش برمی آید را بنویسد
بی شک از درون او
کسی رفته است


--
عکس مفهومی ، آزادی--